QuantVue

Monthly Range Support & Resistance [QuantVue]

The Monthly Range Support & Resistance Levels is an advanced analytical tool designed to assess monthly price movements and provide potential support and resistance levels.

This tool examines the average monthly price fluctuations over the past 7 months (default), and creates support and resistance levels based on the opening price.

The indicator also considers a standard deviation multiplier.

This enables traders and investors to identify potential price zones.

The support and resistance levels are dynamically updated every month.

Users can also choose to view previous daily levels as well.

Customizable settings for this tool include:
-Averaging Period: Adjust the number of months to calculate the average monthly range.
-Standard Deviation Multiplier: Modify the standard deviation multiplier to fine-tune the sensitivity of the support and resistance levels. A higher multiplier will result in wider levels, accommodating higher price fluctuations.
-Toggle Support & Resistance Prices: Easily switch on or off the display of support and resistance price levels.
-Show Monthly Open Line: Display the monthly opening price as a reference point on the chart.
-Show Previous Levels: Choose whether to display past daily support and resistance levels.

Note: this indicator works on a 1 hour timeframe or higher

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers!

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?