WEDGE HOLDINGS CO

2388 TSE
2388
WEDGE HOLDINGS CO TSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

2388 fundamentals

WEDGE HOLDINGS CO Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

2388s totala intäkter för det senaste kvartalet är 178.69M JPY, och det är 9.65% högre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q3 22 är -158.74M JPY.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totala intäkter
Nettoinkomst
Valuta: JPY
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
Totala intäkter
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
Rörelseintäkt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skatt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
Nettoinkomst
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDA
EBIT
Totala rörelsekostnader