TradingView

Hur du kan förbättra din handel genom att titta på räntor: Del 3

Utbildning
TVC:US30Y   US 30Y yield
Hej allihopa! 👋

Den här månaden tänkte vi titta närmare på ämnet räntor; vad de är, varför de är viktiga och hur du kan använda information om dem i din handel. Detta är ett ämne som nya handlare oftast missar i början, så vi hoppas att denna serie blir värdefull och användbar för nytillkomna som vill lära sig mer om makroekonomi och fundamental analys!

I vårt första inlägg om detta ämne tittade vi närmare på hur man hittar ränteinformation på TradingView och hur räntorna fluktuerar på den öppna marknaden. Inlägg nummer två handlade om de beslut man som investerare måste fatta i samband med investering i obligationer (räntor) till skillnad från handel med andra tillgångar.

I dag ska vi med hjälp av tre konkreta exempel visa hur globala investerare tolkar räntor.

Vi börjar direkt!

Som vi nämnde i det förra inlägget behöver man ta hänsyn till tre olika aspekter för att förstå räntorna i en region:

1.) Risk för styrränteändring ”styrränterisken”
2.) Inflationsrisken
3.) KreditriskenVi börjar med kreditrisken. 💥💥

Kreditrisk är något som uppstår när det finns en risk att du inte får tillbaka pengar du lånar ut till en enhet. Eftersom vi i den här serien bara tar upp statsobligationer handlar de om risken att staten inte kan återbetala det du lånat ut.

Lärdom: Ju mer det kostar en enhet (företag, land) att låna pengar, desto mer “instabilt" anses det enligt investerarnas bedömning, i en jämförelse mellan i övrigt likvärdiga enheter.Nästa faktor vi tittar närmare på är inflationsrisken. 💸💸

Inflationsrisk är vad som uppstår när ditt kapital riskerar att med tiden förlora köpkraft snabbare än räntan, på grund av inflationstakten.

Titta till exempel på detta diagram:


I det blå/vita fältet kan du se räntan på turkiska ettåriga obligationer. Det gröna fältet visar räntan på amerikanska ettåriga obligationer. Lägg märke till de olika räntesatserna - de turkiska obligationerna ger 14 % medan de amerikanska ligger på 3 %. Trots att USA är en större och mer utvecklad ekonomi (och därför har en lägre kreditrisk) påverkas avkastningen av drastiska skillnader i inflationstakten inom ekonomin.

Det röda fältet visar inflationstakten i USA och det gula visar inflationstakten i Turkiet. Eftersom man, om man utgår från en stabil växelkurs, med tiden får allt färre varor och tjänster för turkiska lira jämfört med för den amerikanska dollarn, kommer investerare att kräva mer avkastning för att inte förlora köpkraft.

Lärdom: av ränteutvecklingen kan du utläsa hur investerare tror att inflationen kommer att utvecklas under en viss period framöver.Vår sista punkt blir Risk för styrränteändring ”styrränterisken”. 🏦🏦

Centralbankerna kan orsaka ränterisk när de ändrar basfinansieringsräntorna till nackdel för din position.

Kolla in detta diagram:


Det är samma diagram som förra gången, men i stället för att visa relationen mellan inflationstakt och räntor har vi lagt till de aktuella styrräntorna i diagrammet.

Styrräntan är alltså den ränta du får från banken utan att "låsa upp" dina pengar i ett lån till staten.

Centralbankens ränterisk är den mest avgörande faktorn vid prissättningen av obligationer, eftersom räntesats och avkastning som du kan följer varandra, och då speciellt om det som här bara är ettåriga obligationer. (Avkastningskurvan kommer vi att titta på nästa vecka).

Eftersom centralbanker över hela världen vanligtvis har i uppdrag att försöka skapa stabila priser för konsumenterna, blir deras agerande ofta en dans med inflationen. Ibland höjer bankerna räntan för mycket och orsakar en deflation. Ibland höjer de räntorna för lite och “ligger efter" inflationen (vilket är vad många tror är fallet för närvarande).

Lärdom: Räntorna är en indikation på centralbankens strategi, som baseras på flera faktorer och varierar från region till region. Räntorna kan med andra ord vara en indikation på en ekonomis hälsotillstånd. För "höga" räntor kan betyda att centralbanken har förlorat kontrollen. För låga räntor kan betyda att ekonomin har stannat av. Det må vara generaliseringar, men relativt sett ändå bra som utgångspunkt för den som börjar jämföra regioner.Det var allt för idag! Några konkreta exempel, lärdomar och slutsatser som du kan dra genom att hålla koll på aktuella marknadsförändringar. Att kunna förstå denna dynamik kan vara en värdefull tillgång i utvecklandet av en mer utförlig handelsstrategi. Det är med andra ord otroligt viktigt för dig som sysslar med valutahandel att hålla koll på ränteskillnaderna länder emellan och de underliggande faktorer som påverkar räntorna. Funderar du på att investera i ett företag kan du också få reda på hur stor kreditrisk investerarna tror att företaget har genom att titta på företagets obligationsräntor.

Nästa vecka handlar det om avkastningskurvan och vi delar vi med oss av några lärdomar om hur du kan använda information om den för att börja göra prognoser om priser och ekonomin som helhet.

- Team TradingView ❤️❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.