Crypto_insider

coin statistics

Crypto_insider Uppdaterad   


This script displays statistics for 10 coins
for which coins you need to display statistics, you can specify in the script settings.
The script shows the:
- CURRENT PRICE
- RSI
- EMA
- Trend status - which is based on the closing of the candle above the em
you can also specify the length of ema and rsi in the settings
Данный скрипт отображает статистику 10 монет
за какие монеты нужно отображать статистику , вы можете указать в настройка скрипта.
скрипт показывает:
- ТЕКУЩУЮ ЦЕНУ
- RSI
- EMA
- ТРЕНДОВЫЙ СТАТУС - который основан на закрытии свечи выше ема
длину ема и рси вы так же можете указать в настройках

Versionsinformation:


- added bull emoticon
- changed color coloring error for bullish trend- добавлен смайлик быка
- изменена ошибка окраски цвета при бычьем тренде
Versionsinformation:

in this version i added VWAP parameter


В этой версии я добавил параметр VWAP
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?