M0rty

BTC Perpetual Futures Premium [Morty]

M0rty Uppdaterad   
Version 1.0, 20210409

This is an oscillator indicator that shows the premium between BTC perpetual futures and spot prices.

The prices of futures and spot are weighted average prices, weighted by the exchange's trading volume.

When the indicator is in the upper half of the region, the funding rate of perpetual contracts is relatively high, and the market trend is bullish.
When the indicator is in the upper half of the region, the funding rate of perpetual contracts is relatively high, and the market trend is bearish.

You can set the upper and lower limits of the premium. When the indicator exceeds the upper or lower limit, the trend usually reverses.

Buy the dip, Sell the high.

----------------------------------------------------------
Version 1.0, 20210409

这是一个振荡器指标,它显示了BTC永续期货和现货之间的溢价。

期货和现货的价格是加权平均价格,由交易所的交易量加权。

当指标在上半部区域时,永续合约的资金费率相对较高,市场趋势是牛市。
当指标在上半部区域时,永续合约的资金费率相对较高,市场趋势是熊市。

您可以设置溢价的上限和下限。当指标超过上限或者下限,通常会趋势反转。

Buy the dip, Sell the high.

Versionsinformation:
add ETH premium input options
Versionsinformation:
update symbols

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?