InvestitoreComune

Fractal Adaptive Moving Average

Settings:
  • FRAMA: blue line, SC = 252, FC = 40, length = 252
  • EMA: orange line, length = 50

FRAMA seems to be the evolution of the current and much-used EMA. The basic strategy is simple: long if the price crosses up the line, short or exit if vice versa.
The main difference between EMA and FRAMA is that the first one seems to lag much more than the first one, as we can see from the chart below (crude oil daily chart)

FYI
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study("Fractal Adaptive Moving Average",shorttitle="FRAMA",overlay=true)

price = close
len = input(defval=252,minval=1)
FC = input(defval=40,minval=1)
SC = input(defval=252,minval=1)

w = log(2/(SC+1))
len1 = len/2
H1 = highest(high,len1)
L1 = lowest(low,len1)
N1 = (H1 - L1)/len1

H2 = for i = len1+1 to len
    high>high[i]?high:high[i]
    
L2 = for i = len1+1 to len
    low>low[i]?low:low[i]

N2 = (H2 - L2)/len1

H3 = highest(high,len)
L3 = lowest(low,len)
N3 = (H1 - L1)/len

dimen = (log(H1+H2) - log(H3))/log(2)
oldalpha = exp(w*(dimen-1))
oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
newN = ((SC-FC)*(oldN-1)/(SC-1))+FC
alpha = 2/(newN+1)
out = nz(out[1])*(1-alpha) + price*alpha

plot(out,title="FRAMA")