RedAndBlue

Bitmex BTC Backwardation / Contango

This indicator calculates difference between price of Bitmex's XBTUSD , and Bitmex's two nearest futures .

If the difference is negative, then it is backwardation.

If the difference is positive, then it is contango.

This script will be updated every about 3 months, when the nearest Bitmex future will be expired.

This is an updated script of , with better description.
Release Notes: Adding XBTM20 (June 26, 2020)
Release Notes: Removal of expired futures.
Release Notes: Removed expired futures & added XBTU20.
Release Notes: XBTZ20 Update
Release Notes: Add XBTH21
Release Notes: Futures update.
Release Notes: Futures update
Release Notes: Futures update
Release Notes: Update
Release Notes: Update
Release Notes: Script update
Release Notes: Update
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?