DanyChe

Renko Bollinger Strategy

If you build Bollinger Bands from the values ​​of Renko or Haken Ashi, then you can get an interesting strategy.
Release Notes: New filters, moving stop loss to breakeven and a new design: if a trade is open, the channel color changes to yellow, if the stop loss is transferred to breakeven, then the color changes to blue.
Release Notes: bugs fixed
Release Notes: bugs fixed
Release Notes: bugs fixed
Release Notes: bugs fixed
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?