OrcChieftain

Etlers Instantenous Trendline

This script uses @cheatcountry script to calculate Ehlers Instantenous Trendline .

Backtest offers 3 capital management tools. One that will always calculate order size as initial capital/close, one that uses the same calculation but adds or substracts profit. The last one allows you to enter manually the size you want to trade.

Green and red horizontal lines are profit/stop values.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?