RicardoSantos

John Ehlers - The Price Radio

Price curves consist of much noise and little signal. For separating the latter from the former, John Ehlers proposed in the Stocks&Commodities May 2021 issue an unusual approach: Treat the price curve like a radio wave. Apply AM and FM demodulating technology for separating trade signals from the underlying noise.
reference: https://financial-hacker.com/petra-on-pr...
Release Notes: updated fm signal to work in all tickets. leave a comment if it does not.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?