AlgoAlpha

Median Proximity Percentile [AlgoAlpha]

AlgoAlpha Uppdaterad   
📊🚀 Introducing the "Median Proximity Percentile" by AlgoAlpha, a dynamic and sophisticated trading indicator designed to enhance your market analysis! This tool efficiently tracks median price proximity over a specified lookback period and finds it's percentile between 2 dynamic standard deviation bands, offering valuable insights for traders looking to make informed decisions.

🌟 Key Features:
 • Color-Coded Visuals: Easily interpret market trends with color-coded plots indicating bullish or bearish signals.
 • Flexibility: Customize the indicator with your preferred price source and lookback lengths to suit your trading strategy.
 • Advanced Alert System: Stay ahead with customizable alerts for key trend shifts and market conditions.

🔍 Deep Dive into the Code:
 1. Choose your preferred price data source and define lookback lengths for median and EMA calculations.
  priceSource = input.source(close, "Source")
  and
  lookbackLength = input.int(21, minval = 1, title = "Lookback Length")
 2. Calculate median value, price deviation, and normalized value to analyze market position relative to the median.
  medianValue = ta.median(priceSource, lookbackLength)
 3. Determine upper and lower boundaries based on standard deviation and EMA.
  upperBoundary = ta.ema(positiveValues, lookbackLength) + ta.stdev(positiveValues, lookbackLength) * stdDevMultiplier
  lowerBoundary = ta.ema(negativeValues, lookbackLength) - ta.stdev(negativeValues, lookbackLength) * stdDevMultiplier
 4. Compute the percentile value to track market position within these boundaries.
  percentileValue = 100 * (normalizedValue - lowerBoundary)/(upperBoundary - lowerBoundary) - 50
 5. Enhance your analysis with Hull Moving Average (HMA) for smoother trend identification.
  emaValue = ta.hma(percentileValue, emaLookbackLength)
 6. Visualize trends with color-coded plots and characters for easy interpretation.
  plotColor = percentileValue > 0 ? colorUp : percentileValue < 0 ? colorDown : na
 7. Set up advanced alerts to stay informed about significant market movements.
  // Alerts
  alertcondition(ta.crossover(emaValue, 0), "Bullish Trend Shift", "Median Proximity Percentile Crossover Zero Line")
  alertcondition(ta.crossunder(emaValue, 0), "Bearish Trend Shift", "Median Proximity Percentile Crossunder Zero Line")
  alertcondition(ta.crossunder(emaValue,emaValue[1]) and emaValue[1] > 90, "Bearish Reversal", "Median Proximity Percentile Bearish Reversal")
  alertcondition(ta.crossunder(emaValue[1],emaValue) and emaValue[1] < -90, "Bullish Reversal", "Median Proximity Percentile Bullish Reversal")

🚨 Remember, the "Median Proximity Percentile " is a tool to aid your analysis. It’s essential to combine it with other analysis techniques and market understanding for best results. Happy trading! 📈📉
Versionsinformation:
Replaces "EMA" with "HMA" in the inputs.
Versionsinformation:
Added Alerts for trend swings
Added the option to turn on/off the noise scatterplot

🚨Get premium: algoalpha.io

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?