tkarolak

Dynamic Point of Control (POC)

tkarolak Uppdaterad   
The Dynamic Point of Control (POC) indicator provides traders and analysts with insightful information about price levels, volume distribution, and sentiment within a specified historical range.

Instant Updates: POC recalculates with every new bar, keeping you ahead of the game.
Market Bias: Assess market sentiment through bullish volume share.
Customization: Tailor inputs to match your unique trading strategy.
Chart Presence: See POC and related data graphically on your price chart.

How to Use:
Traders can use the Dynamic POC indicator to identify Point of Control price level, understand volume distribution, and gauge market sentiment. The indicator's visual cues and customizable parameters make it a valuable tool for technical analysis and decision-making.
Versionsinformation:
Minor bug fixes... (colorLine)
Versionsinformation:
Minor changes:
  • Removed smoothing feature.
  • MA (Moving Average) now shares the same input length with POC (Point of Control).
Versionsinformation:
Incorporated an indicator description as comments within the code to provide better context and understanding
Versionsinformation:
New Features:
Added data collection from lower timeframes, enhancing the precision and relevance of the POC calculations across different market conditions.

Functional Enhancements:
Core functionalities, including data collection and POC calculation, have been encapsulated into dedicated functions (collectData and getPoc). This modular approach improves code readability and scalability.

These updates streamline the Dynamic POC Indicator's architecture and expand its analytical capabilities to offer more precise insights with lower timeframe integration.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?