Skrymtn

EMA 200 (3+7 crossover)

Skrymtn Pro Uppdaterad   
Shows EMA 200 with EMA 3 and 7 crossovers.
Release Notes: Updated misleading plot title.
Release Notes: Added input properties to add custom values. The time interval is key to how fast EMA Short and Long crosses, play around and fine your preferred setting at your time interval. But keep in mind that EMA is lagging and only ment as confirmation of the candlestick patterns you might see.
Release Notes: Cleaner chart, better title
Release Notes: Better prop names.
Release Notes: Added ability to view the fast and slow ema lines, change opacity of line in the ⚙ Format > Style panel.
Release Notes: Added input property to set the default price, such as open, low, high, hlc3 etc. Close is set as default.
Release Notes: Added alert conditions so we can add alerts. Select and right click the indicator on the chart to add your alert. You can use multiple timeframes.
Release Notes: Plot chars on crossovers. Currently transparent.
Release Notes: If you like SMA or Hull, you can now change MA type in the settings.
Changed color on the MA 200, I like grey.
Pale gray means upward movement, solid gray downward movement.
Release Notes: Better colors on MA when combine with the Bollinger Bands script.

Release Notes: Stronger color on Fast and Slow MA.
Added alert condition to "Death and Golden cross" (You may want to set Slow MA to 50 (or slightly less ^^) and SMA to use this one as everybody else).
Added cross chars on Slow and Turtle crossover, you can hide them in the options panel.
Changed default to MA to EMA (the title says EMA).
Release Notes: Study title changed.
Release Notes: Added WMA option.
Changed default MA to use 13 for fast and 48 for slow MA (Something nasty is about to happen in the next days/weeks with BTC).
Release Notes: Update screenshot.
Change 'View MA Slow/Turtle crossover' default to false.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?