LonesomeTheBlue

Double Zig Zag with HHLL

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,

Here Double Zig Zag with HHLL script is with you. it calculates 2 Zig Zag simultaneously and draws them, and also it calculates and puts Higher High, Lower Low, Higher Low, Lower High labels. All these are done dynamically, it means last HH/HL/LL/LH can change. if price continues to go up then HL can turn to LL or if price continues to go down then LH can turn to HH. This script can be used for different purposes such trend analysis, support/resistance levels, breakouts etc.

I tried to make many things optional:
You can set Periods for Zig Zags as you wish
You can set different colors for both Zig Zag Up/Down lines
You have option to show both Zig Zag, one of them or none them
You have option to show both HHLL, one of them or none them
You can set Zig Zag 1 line style as Dashed or Dotted
You can set Line Widths for Zig Zags

Some examples:

Enjoy!
Versionsinformation:
Label colors changed by the trend as HH/HL shows the uptrend and LL/LH shows the downtrend.
"Text Color" option added for the text in labels.
Versionsinformation:
both Zigzag parts improved
unnecessary variables removed from the algorithm

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?