moritz1301

MACD Trendprediction Strategy V1

A trend following indicator based on the MACD and EMA. In this case, signals are not generated by crossing the signal lines as with the MACD, but as soon as the distance between the signal lines increases or decreases. A profit factor of 1.6-3.5 is achieved.
Ein Trendfolge-Indikator, auf der Basis des MACD und EMA. Dabei werden Signale nicht wie bei dem MACD per Kreuzung der Signallinien generiert, sondern sobald ein der Abstand der Signallinien zu oder abnimmt.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?