LazyBear

High-Low Index [LazyBear]

-- Fixed ---
Source: pastebin.com/Z0uS17zD

Fixes an issue with "Combined" mode, using wrong symbols.

--- Original ---
The High-Low Index is a breadth indicator based on Record High Percent, which is based on new 52-week highs and new 52-week lows.

Readings below 50 indicate that there were more new lows than new highs. Readings above 50 indicate that there were more new highs than new lows. 0 indicates there were zero new highs (0% new highs). 100 indicates there was at least 1 new high and no new lows (100% new highs). 50 indicates that new highs and new lows were equal (50% new highs).

Readings consistently above 70 usually coincide with a strong uptrend. Readings consistently below 30 usually coincide with a strong downtrend.

More info:
stockcharts.com...school/doku.php?id=chart_s...

List of my public indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: blog.tradingview.com/?p=970

Just noticed @Greeny has already published this -> Linking it here.

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study(title="High-Low Index [LazyBear]", shorttitle="HLIDX_LB")
res=input("D", title="Timeframe")
t=input(defval=1, maxval=2, minval=1, title="MA Type (1=>SMA, 2=>EMA)")
lma=input(defval=10, minval=1, title="MA Length")
mkt = input (defval=1, minval=0, maxval=4, title="Market (0=>AMEX/NASD/NYSE Combined, 1=NYSE, 2=NASDAQ, 3=AMEX, 4=CUSTOM)")
aic=input(defval="MAHE", title="CUSTOM: New Highs Symbol", type=symbol)
dic=input(defval="MALE", title="CUSTOM: New Lows Symbol", type=symbol)
sh=input(false, title="Show only Record High %")
ma(s,l) => sh?s:(t==1?sma(s,l):ema(s,l))
hi="MAHN", lon="MALN" // NYSE
hiq="MAHQ", lonq="MALQ" // NASDAQ
hia="MAHA", lona="MALA" // AMEX
advc="(HIGN+HIGQ+HIGA)/3.0", loc="(LOWN+LOWQ+LOWA)/3.0"
adv=security(mkt==0? advc:mkt == 1? hi:mkt == 2? hiq:mkt == 3? hia:aic, res, close)
lo=security(mkt==0? loc:mkt == 1? lon:mkt == 2? lonq:mkt == 3? lona:dic, res, close)
hli=ma(adv/(adv+lo), lma) * 100
osd=plot(hli<50?hli:50, style=circles, linewidth=0, title="DummyOS")
obd=plot(hli>50?hli:50, style=circles, linewidth=0, title="DummyOB")
ml=plot(50, color=gray, title="MidLine")
fill(osd, ml, red, transp=60, title="OSFill"), fill(obd, ml, green, transp=60, title="OBFill")
plot(hli, color=maroon, linewidth=2, title="HiLoIndex")