TheHulkTrading

Simple Ema_ATR Strategy HulkTrading

Simple EMA strategy, based on ema55+ema21 and ATR(Average True Range) and it enters a deal from ema55 when the other entry conditions are met

Basically long and short conditions

If long:
1) close must be less than open (because we are searching for a pullback)
2) emaFast(21) must be bigger than emaSlow(55) - for a trend detection
3) Difference between emaFast and emaSlow must be greater than ATR(14) - for excluding flat

For short conditions are opposite

Stop levels and take profits, based on ATR multiplier.
You can change it in input field.
I recommended values between 1 and 4, not more.

This strategy was tested on pairs BTCUSDT and ETHUSDT and have a nice results.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?