chanu_lev10k

BTC Cap Dominance RSI Strategy

chanu_lev10k Uppdaterad   
This strategy is based on the BTC Cap Dominance RSI indicator, which is a combination of the RSI of Bitcoin Market Cap and the RSI of Bitcoin Dominance. The concept of this strategy is to get a good grasp of the bitcoin market flow by combining bitcoin dominance as well as bitcoin market cap.

BTC Cap Dominance (BCD) RSI is defined as:

BCD RSI = (BTC Cap RSI + BTC Dominance RSI) / 2

Case 1 (Bull market):
Both Cap RSI and Dominance RSI values ​​are high

Case 2 (Neutral market):
Cap RSI is high but Dominance RSI is low
Cap RSI is low but Dominance RSI is high

Case 3 (Bear market):
Both Cap RSI and Dominance RSI values ​​are low

When the BCD RSI value closes the candle above the Bull level, it triggers a long signal and when the value closes below the Bear level, it triggers a short signal.
(Note) Please note that TradingView's market cap symbols (CRYPTOCAP:TOTAL and CRYPTOCAP:TOTAL2) started in January 2020, so strategy backtesting is possible from this point on.
(Note) Since the real-time BCD RSI value does not come out with this strategy, it is recommended to use it together because the current value can be known and the long-short signal can be predicted in advance by using a separate BCD RSI Index together.

If "Use Combination of dominance RSI ?" is not checked in addition to the recommended default value of the strategy, the recommended values ​​are Length (14), Bull level (74), Bear level (25).
_______________________________________________________________________
이 전략은 비트코인 시가총액의 RSI와 비트코인 도미넌스 RSI를 조합하여 만든 BTC Cap Dominance RSI 지표를 기반으로 만들어졌습니다. 이 전략의 컨셉은 비트코인 시가총액뿐만 아니라 비트코인 도미넌스를 조합함으로써 비트코인 시장 흐름을 잘 파악할 수 있도록 하는 것입니다.

BTC Cap Dominance (BCD) RSI는 다음과 같이 정의하였습니다.

BCD RSI = (BTC Cap RSI + BTC Dominance RSI) / 2

Case 1 (강세 장):
Cap RSI와 Dominance RSI 값 모두 높은 경우

Case 2 (횡보 장):
Cap RSI는 높지만 Dominance RSI는 낮은 경우
Cap RSI는 낮지만 Dominance RSI는 높은 경우

Case 3 (약세 장):
Cap RSI와 Dominance RSI 값 모두 낮은 경우

BCD RSI 값이 Bull level 위에서 캔들 마감할 경우 long 신호를 트리거하고 Bear level 아래에서 캔들 마감할 경우 short 신호를 트리거합니다.
(주의) 트레이딩뷰의 시가총액 심볼들 (CRYPTOCAP:TOTAL과 CRYPTOCAP:TOTAL2)이 2020년 1월부터 시작하였으므로 이 시점부터 전략 백테스팅이 가능한 점을 유의하십시오.
(주의) 이 전략은 실시간 BCD RSI 값이 나오지 않기 때문에 별도의 BCD RSI Index를 함께 사용하면 현재 값을 알 수 있어 롱숏 신호를 사전에 예측할 수 있으므로 함께 사용하기를 권장합니다.

전략의 추천 기본값 외에 "Use Combination of dominance RSI ?"를 체크하지 않는 경우 권장하는 값은 Length (14), Bull level (74), Bear level (25) 입니다.
Versionsinformation:
(Note)
Since the period of provision of "CRYPTOCAP:TOTAL2", the market capitalization chart of altcoins excluding Bitcoin provided by TradingView, will be changed from January 2020 to January 2021, the period for checking Bitcoin dominance is short. I lost. So, unfortunately, the time period for backtesting this strategy has been shortened.
However, if you change to day candle, you can backtest from 2014, so we want to change the default value as follows. The existing 4 hour candle default value is not bad as a result of backtesting from January 2020, so there is no problem to use it as is.

1. New default (1D candle)
Source: hlc3
Resolution: 1D (or same as chart)
Length: 7
(Check) Use Combination of Dominance RSI?
Bull Level: 56
Bear Level: 37

2. Previous default (4hr candle)
Source: close
Resolution: 4hr (or same as chart)
Length: 14
(Check) Use Combination of Dominance RSI?
Bull Level: 63
Bear Level: 35

3. Previous default (4 hr candle, without dominance RSI)
Source: close
Resolution: 4hr (or same as chart)
Length: 14
(UnCheck) Use Combination of Dominance RSI?
Bull Level: 74
Bear Level: 25
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?