chanu_lev10k

Kimchi Premium Strategy

This strategy is based on the Korea Premium, also known as the “Kimchi Premium,” which indicates how expensive or cheap the price of Bitcoin in Korean Won on a Bitcoin exchange in South Korea is relative to the price of Bitcoin being traded in USD or Tether. Inverse Kimchi Premium RSI was newly defined to create a strategy with Kimchi Premium. Assuming that the larger the kimchi premium, the greater the individual's purchasing power. In this case, if the Inverse Kimchi Premium RSI falls and closes the candle below the bear level, a short is triggered. Long is the opposite.

This strategy defaults to a combination of the traditional RSI and the Inverse Kimchi Premium RSI. If the user wishes to unlock the Inverse Kimchi Premium RSI combination and only use it as a traditional RSI strategy, the following settings can be used.

Use Combination of Inverse Kimchi Premium RSI: Uncheck
Resolution: Chart (4hr Candle)
Source: Close
Length of RSI: 14
Bull Level: 74
Bear Level: 25
__________________________________________________________________________________
김치프리미엄(김프) 전략은 달러 혹은 테더로 거래되고 있는 비트코인 가격 대비 한국에 있는 비트코인 거래소의 비트코인 원화 가격이 얼마나 비싸고 싼 지를 나타내는 코리아 프리미엄, 일명 "김치 프리미엄" 지표를 기반으로 만들어졌습니다. 김치 프리미엄을 가지고 전략을 만들기위해 Inverse Kimchi Premium RSI를 새롭게 정의하였습니다. 김치 프리미엄이 커질수록 개인의 매수세가 커진다고 가정하고, 이 경우 Inverse Kimchi Premium RSI이 하락하여 Bear Level 아래에서 캔들 마감을 하면 Short을 트리거 합니다. Long은 그 반대입니다.

이 전략은 전통적인 RSI와 Inverse Kimchi Premium RSI을 조합하여 기본값을 설정하였습니다. 유저가 원한다면 Inverse Kimchi Premium RSI의 조합을 해제하고 전통적인 RSI 전략으로만 사용하려면 아래 다음의 설정값을 사용할 수 있습니다.

Use Combination of Inverse Kimchi Premium RSI: 체크 해제
Resolution: Chart (4hr Candle)
Source: Close
Length of RSI: 14
Bull Level: 74
Bear Level: 25
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?