ZakiBrecht

Daily Trend

ZakiBrecht Uppdaterad   
Description:

The "Daily Trend" script is a powerful technical analysis tool designed for TradingView. This indicator helps traders identify key support and resistance levels based on daily price data. It offers a visual representation of these levels, along with other technical indicators like Exponential Moving Averages (EMA), Supertrend, and Parabolic SAR.

Features:

Past Candle Price Levels: This script calculates and displays past daily candle price levels, including R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, and S4. These levels are vital for identifying potential reversals and breakout points.

Exponential Moving Average (EMA): The script includes an EMA indicator with a customizable period to help traders spot the trend direction and potential crossovers.

Supertrend Indicator: The Supertrend indicator is used to identify trend changes. It plots the Supertrend line and highlights the trend direction with color-coded regions.

Parabolic SAR: The Parabolic SAR indicator is integrated into the script to assist traders in identifying potential entry and exit points in the market.

Customizable Alerts: Traders can customize the indicator by choosing which past candle price levels and other features to display on the chart.

How to Use:

Apply the "Daily Trend" script to your TradingView chart.

Customize the indicator by enabling or disabling specific features, such as past candle price levels and EMA.

Pay attention to the color-coded regions for Supertrend and Parabolic SAR to determine the current trend direction.

Look for potential reversal or bounce signals based on the indicator's signals and the price action.

Consider using this script in conjunction with your trading strategy for enhanced technical analysis.

Risk Warning: Trading involves significant risk, and past performance is not indicative of future results. Always practice proper risk management and consider the broader context of the market before making trading decisions.
Versionsinformation:
1. Remove Parabolic SAR and EMA since this two not work well
2. Adding LTF and MTF Super trend which identify trend directions and potential reversals. This feature assists traders in spotting key market movements.
Versionsinformation:
Add volume condition to filter pullback and reversal.
Versionsinformation:
Remove pullback and reversal. Follow the trend should be must easier to find entry and exit point.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?