AlgoAlpha

Standardized Median Proximity [AlgoAlpha]

AlgoAlpha Uppdaterad   
Introducing the Standardized Median Proximity by AlgoAlpha 🚀📊 – a dynamic tool designed to enhance your trading strategy by analyzing price fluctuations relative to the median value. This indicator is built to provide clear visual cues on the price deviation from its median, allowing for a nuanced understanding of market trends and potential reversals.

🔍 Key Features:
1. 📈 Median Tracking: At the core of this indicator is the calculation of the median price over a specified lookback period. By evaluating the current price against this median, the indicator provides a sense of whether the price is trending above or below its recent median value.
medianValue = ta.median(priceSource, lookbackLength)

2. 🌡️ Normalization of Price Deviation: The deviation of the price from the median is normalized using standard deviation, ensuring that the indicator's readings are consistent and comparable across different time frames and instruments.
standardDeviation = ta.stdev(priceDeviation, 45)
normalizedValue = priceDeviation / (standardDeviation + standardDeviation)

3. 📌 Boundary Calculations: The indicator sets upper and lower boundaries based on the normalized values, helping to identify overbought and oversold conditions.
upperBoundary = ta.ema(positiveValues, lookbackLength) + ta.stdev(positiveValues, lookbackLength) * stdDevMultiplier
lowerBoundary = ta.ema(negativeValues, lookbackLength) - ta.stdev(negativeValues, lookbackLength) * stdDevMultiplier

4. 🎨 Visual Appeal and Clarity: With carefully chosen colors, the plots provide an intuitive and clear representation of market states. Rising trends are indicated in a shade of green, while falling trends are shown in red.

5. 🚨 Alert Conditions: Stay ahead of market movements with customizable alerts for trend shifts and impulse signals, enabling timely decisions.
alertcondition(ta.crossover(normalizedValue, 0), "Bullish Trend Shift", "Median Proximity Crossover Zero Line")

🔧 How to Use:
- 🎯 Set your preferred lookback lengths and standard deviation multipliers to tailor the indicator to your trading style.
- 💹 Utilize the boundary plots to understand potential overbought or oversold conditions.
- 📈 Analyze the color-coded column plots for quick insights into the market's direction relative to the median.
- ⏰ Set alerts to notify you of significant trend changes or conditions that match your trading criteria.

Basic Logic Explained:
- The indicator first calculates the median of the selected price source over your chosen lookback period. This median serves as a baseline for measuring price deviation.
- It then standardizes this deviation by dividing it by the standard deviation of the price deviation over a 45-period lookback, creating a normalized value.
- Upper and lower boundaries are computed using the exponential moving average (EMA) and standard deviation of these normalized values, adjusted by your selected multiplier.
- Finally, color-coded plots provide a visual representation of these calculations, offering at-a-glance insights into market conditions.

Remember, while this tool offers valuable insights, it's crucial to use it as part of a comprehensive trading strategy, complemented by other analysis and indicators. Happy trading!
🚀
Versionsinformation:
Added bar colour option
Added inputs to customize oversold and overbought bands
Versionsinformation:
Added neutral trend colors

🚨Get premium: algoalpha.io

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?