Med tanke på att recession (lågkonjunktur) slår ekonomin runt om världen så tror jag att denna scenario kan utspelar sig med botten i Dec 2024.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.