TradingView

Få koll på din handel med räntor: Del 4

Utbildning
TVC:US01MY   US 1M yield
Hej allihopa!! 👋

Den här månaden tänkte vi titta närmare på ämnet räntor; vad de är, varför de är viktiga och hur du kan använda information om dem i din handel. Detta är ett ämne som nya handlare oftast missar i början, så vi hoppas att denna serie blir värdefull och användbar för nytillkomna som vill lära sig mer om makroekonomi och fundamental analys!

Du kan tänka på räntemarknaderna i tre olika dimensioner.

1.) Den absoluta dimensionen
2.) Den relativa/jämförande dimensionen
3.) I en dimension över tid


Med andra ord;

1.) Hur handlar man med räntor om man har absoluta avkastningsmål? Det vill säga - är det en attraktiv investering om man ser till risk/avkastning?
2.) Hur handlar man med räntor om man har relativa avkastningsmål? Det vill säga - hur skiljer sig obligationspriserna åt mellan olika länder?
3.) Hur handlar man med räntor över tid? Det vill säga - vad är "avkastningskurvan"?

I vårt första inlägg om detta ämne visade vi dig på hur du hittar ränteinformation på TradingView och hur räntorna fluktuerar på den öppna marknaden. Inlägg nummer två handlade om de beslut man måste fatta som investerare i samband med investering i obligationer (räntor) i jämförelse med handel med andra tillgångar.Vårt tredje inlägg handlade om att jämföra räntor mellan olika länder.

I dagens inlägg, som är det sista, ska vi titta på hur man handlar med räntor över tid - med andra ord, avkastningskurvan. Vilken information kan du utläsa av att granska avkastningskurvan? Hur kan det förbättra din handelsstrategi? Det ska vi titta närmare på!

Vi kan använda denna avkastningskurva som exempel:


Det här diagrammet visar några olika sorters tillgångar och kan sammanfattas så här.

Det vita/blå området är räntan du erbjuds för tvååriga obligationer vid köpet.
Det orange området är räntan du får för femåriga statsobligationer vid köpet.
Den blågröna linjen är den ränta du får för sjuåriga statsobligationer vid köpet.
Den blågröna linjen är den ränta du får för sjuåriga statsobligationer vid köpet.
Den lila linjen är räntan du får för 30-åriga statsobligationer vid köp.

Som diagrammet visar ger obligationerna olika avkastning över tid beroende på löptid.

Om du köpte du en tvåårig obligation i början av 2021 blir avkastningen 0,15 % PER ÅR.
Om du samtidigt köpte en 30-årig obligation blir avkastningen på denna 1,85 % PER ÅR.

Sedan dess har läget förändrats. I nuläget:

Om du köper en tvåårig obligation nu blir avkastningen 3,56% PER ÅR.
Om du köper en 30-årig obligation nu blir avkastningen 3,45% PER ÅR.

Det är med andra ord en helvändning.

Hur blev det så?

Det finns flera skäl, som alla hänger samman med flera av de ämnen vi har tagit upp i de senaste inläggen. Vi sammanfattar dem här:

1.) Styrränterisken
2.) Inflationsrisken
3.) Kreditrisken
4.) Marknadsrisken

Till att börja med har centralbanken sedan början av 2021 höjt styrräntan avsevärt. Detta innebär att statsobligationer behöver ge ökad avkastning. Varför låna ut pengar till staten om det är mer lönsamt att ha dem på ett sparkonto?

För det andra har inflationen ökat. Detta har orsakats av drastiska förändringar i utbudet av varor och tjänster över hela världen. Eftersom brist har uppstått medan efterfrågan har varit stabil eller ökat har prisökningar på dagligvaror gjort att kortfristiga obligationer har "kommit ikapp" avkastningen på obligationer med längre löptider.

För det tredje har risken för att USA:s regering inte kommer att kunna betala tillbaka sin skuld genom skatteintäkter och obligationsemissioner ökat i takt med de senaste två kvartalens sjunkande BNP.

Och sist men inte minst, det som vi tog upp det andra inlägget:

När aktier presterar bättre än obligationer är den institutionella efterfrågan på aktier högre, vilket är ett tecken på att folk har det bra, är optimistiska och vill ta risker. När obligationer presterar bättre än aktier kan det däremot tyda på att folk föredrar ”riskfria”, räntebärande investeringar i stället för aktier i företag med allt sämre ekonomiska utsikter.

Denna efterfrågan på obligationer påverkar hela avkastningskurvan. Efterfrågan på "riskfria" tillgångar ökar när det de ekonomiska prognoserna är mörkare, så avkastningskurvan visar tydligt hur marknadsaktörerna tror att marknaden kommer att utvecklas under en viss tidsperiod. Om avkastningen på tvååriga obligationer är högre än på tioåriga obligationer, visar marknadsaktörerna genom köp och försäljningar att de tror att de kommande två åren kommer att innebära större ekonomisk risk än de kommande tio. De förväntar sig med andra ord någon form av ekonomisk avmattning.

Detta är mycket användbar information för flera olika sorters handlare:

Aktier följer ekonomin - om räntorna kan säga något om de ekonomiska utsikterna är det smart att hålla koll på dem, eftersom det är information du kan använda i ditt val av tillgångar/handelsstrategi.
Valuta och räntor är tätt sammankopplade - om räntorna rör sig kommer det att påverka valutakurserna.
Historiskt sett har Krypto uppvisat en hög omvänd korrelation med indexet för "lätt att göra vinst". Om räntorna stiger blir krypto, som inte ger ränta, mindre attraktivt.

Det var allt för vår serie om räntor!

Tack så mycket för att du har läst och ha en underbar helg (eller det som är kvar av den).

- Team TradingView ❤️

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.