peacefulLizard50262

Rate of Change Candle Standardized (ROCCS)

ROCCS is a standardized rate of change oscillator with "error bars". Rate of change helps traders gauge momentum in a market by comparing the current price with the price "n" periods ago. What makes this special is you get to see the momentum of the momentum via the candle view. The candle transformation utilizes a moving average to smooth the signal however this is only used for the close price. The high and low prices are not smoothed. The moving average has an adjustable period, and so does the standardization.

I hope you can find great use in this upgraded roc indicator.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?