BogdanCiocoiu

Bogdan Ciocoiu - Moonshot

BogdanCiocoiu Premium Uppdaterad   
Description
Moonshot is an indicator that encapsulates the value delivered by the TSI, MACD , Awesome Oscillator and CCI algorithms to produce signals to enable users to enter positions in ideal market conditions. Moonshot integrates the value delivered by the above four algorithms into one script.

This indicator is particularly useful when trading continuation/reversal divergence strategies.

Uniqueness
The Moonshot's uniqueness stands from integrating the above algorithms into the same visual area and leveraging preconfigured parameters suitable for 1-3 minute scalping techniques.

In addition, Moonshot allows swapping or furthermore configuring the above four algorithms in such a way to align signals by colour-coding or shape thickness to aid the users with identifying any emerging patterns quicker.

Furthermore, Moonshot's uniqueness is also reflected in the way it has standardised the outputs of each algorithm to look and feel the same (including the scale at which the shapes are shown) and, in doing so, enables users to plug them in/out as needed.

Open-source
The indicator leverages the following open-source scripts/algorithms:
https://www.tradingview.com/scripts/true...
https://www.tradingview.com/scripts/macd...
https://www.tradingview.com/scripts/awes...
https://www.tradingview.com/ideas/commod...
Release Notes: Title update to show consistency with the other plugins (i.e. added short and long title forms).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?