Kick_Back_Time

6 Simple Moving Averages 9,20,30,50,128,200 (bitcoin tested)

I've condensed my SMAs down to these 6 and have found them to be most useful for Bitcoin , which is what I trade the most. They all have played their roll in acting as support and resistance and making decisions with the 30 period probably the least relevant, but relevant nonetheless. There is the option to change to exponential if desired.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?