trading-rafa

Apple-Crack (2018)

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Using a monthly logarithmic scale we can view how can be the future of this company, at next year 2018.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.